İslamofobik İçerikleri
Bildir / Bilgilendir

İslamofobi Nedir?

Fobi, gerçekte var olmayan bir şeye/birine yönelik temelsiz bir korkuyu ifade etmektedir. İslamofobi kelime olarak ”İslam korkusu” anlamına gelmekte, Müslümanlara ve İslam dinine önyargı, ayrımcılık ve nefretten kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla İslamofobi; İslam veya Müslümanlara karşı kin, nefret veya düşmanlık besleme, Müslümanlara güvenmeme onlardan şüphe duyma, İslam’dan korkma anlamı ve algısı taşımaktadır.

İslamofobi’nin tarihi Endülüs’ün fethedilmesine kadar inmekte ve Haçlı seferleriyle derinleşmektedir. İslamofobi söylemi 70’li yıllarda üretilmiş olsa da, İslam korkusu şimdiye ait olmayan, uzun yıllar boyunca farklı şekillerde farklı zamanlarda farklı isimlerle dile getirilmiştir.

Günümüze değin gerek günlük hayatta gerekse teknolojinin ve iletişim ağının gelişmesiyle oluşturulan görsel dilin tezahürü ile tüm dünyada İslam’a karşı yöneltilen korku, sanki makul bir düşünceymiş gibi yansıtılmaktadır.

Bu korkuya dayandırılarak islama/müslümanlara duyulan nefret ve düşmanlık normalleştirilerek sıradanlaştırılmaktadır. Toplumlar, temelsiz önyargılarla araştırmadan gerçekte barış sevgi, birlik ve kardeşlik dini olan İslam’ı yanlış olarak yönlendirilmektedir. İslam, terör ve vahşetin kaynağı, kan dökücü bir korku dini olarak bilinçaltı çalışmalarla servis edilmektedir. Bu yanlış algının yaratılmasında ve yayılmasında, korku propagandasından doğrudan ya da dolaylı bir şekilde istifade eden kitle medyası (mass medya), dini gruplar ve diğer çıkar grupları bilinçli/bilinçsiz görev üstlenmektedir. Ve bugün en büyük algı operasyonu sayısal iletişim dünyasıyla, internetle, özellikle çocuk ve gençlerimizin bolca vakit geçirdikleri dijital oyunlarla, film ve çizgi filmlerle, kitaplarla devam ettirilerek bilinç altlarına mesajlar iletilmektedir.

Bir çok araştırma, tecrübe ve yaşanmışlıklar gösteriyor ki, İslam’a yönelik korkuların da diğer dinlere göre daha fazla olduğu aşikardır. Ne yazık ki batı dünyası İslamofobik yaklaşım ve tavırları “konuşma özgürlüğü” adı altında etkin bir şekilde meşrulaştırmaktadır. Ancak bu temelsiz korku ve müslümanların şiddetle irtibatlandırılması yalnızca Batı dünyasında kalmamış kitle medyası aracılığıyla bir virüs gibi dünyanın diğer coğrafyalarına yayılmış bulunmaktadır.

Ciddi bir hastalıkla başa çıkmaya, o hastalığı tedavi etmeye çalışırken kronik durumun farkına varmamak; yalnızca ve sürekli olarak belirtilerle uğraşmak demektir. Belirtiler bastırılırsa (ya da inkâr edilirse), kronik durum sadece daha da azalacak ve tedavi hiç bir zaman gerçekleşmeyecektir. Bizler bu projeyle belirtileri tespit etmeye, bu kronik durumun tedavisine yönelik yeni yaklaşımlar ve tedaviler bulmaya  yönelik farklı çalışmalar , farklı programlar oluşturmaya çalışacağız.  

Fight İslamofobi projesi islamofobik içeriklerin tespit edilip, dijital deliller oluşturmak suretiyle web ve aplikasyon(uygulama) platformu kurularak bu sahada çalışan diğer uzman ve kurumlara zemin hazırlayan bir altyapı projesidir. Tespit edilen konularda farkındalık oluşturmaya dönük çalışmalarla ileriye dönük yeni projelerle devam edecektir. Belirlenen dijital delillerin ortadan kaldırılması, hukuksal zeminin oluşturulması ve baskı mekanizmalarının kurulması projenin ötesinde çalışmalardır. Projemizin devamında yapılacak çalışmalarla yeni yaklaşımlar üzerine durulacaktır.